ยินดีต้อนรับ

By Ensign John Gay, USS Constellation, U.S. Navy [Public domain], via Wikimedia Commons
สมาคมอคูสติกและศาสตร์การสั่นสะเทือนแห่งประเทศไทย เป็นการรวมตัวของนักวิทยาศาสตร์ วิศวกร นักอคูสติก และมืออาชีพที่ทำงานด้านเสียง อคูสติก และการสั่นสะเทือนในประเทศไทยเข้าด้วยกัน มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ และนำเสนอองค์ความรู้ด้านอคูสติกที่เป็นประโยชน์สู่สาธารณะชน

เบื้องต้นเราแบ่งหมวดหมู่ขององค์ความรู้สู่สังคมเป็น 5 หมวดดังนี้

เราสามารถเพิ่มหมวดหมู่องค์ความรู้นอกเหนือจากนี้ได้อีกในภายหลัง